• خبر روز


آگهی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی بدون آزمون 99-98 (سهمیه استعداد های درخشان)

به اطلاع می رساند داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبائي ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری» از میان متقاضیان واﺟﺪ شرایط، ﺑﺮاي ﺳﺎل تحصیلی 99-98 ، بدون شركت در آزمون، داﻧﺸﺠﻮي دکتری می پذیرد.

آگهی پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبایی برای سال تحصیلی99-98 (سهمیه استعدادهای درخشان)

جداول ارزشیابی امتیازات جهت پذیرش در دوره دکتری بدون آزمون سال تحصیلی 99-98 (سهمیه استعدادهای درخشان)

جدول رشته های دوره دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبایی برای سال تحصیلی 99-98 (سهمیه استعدادهای درخشان)

فرم تقاضای داوطلبان بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبایی برای سال تحصیلی 99-98 (سهمیه استعدادهای درخشان)

فرم تعهد دانشجویان نیمسال آخر


شنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٧ - ١٣:١٧ شماره خبر: ٨١٦٤ بازدید: 5930 نسخه چاپي