• برنامه حضور پزشک و کارشناسان مامایی

 

برنامه حضور پزشکان در نیمسال دوم ۹۷-۹۶ در دانشکده های خارج از پردیس مرکزی

 

 

 

برنامه حضور پزشکان در نیمسال دوم ۹۷-۹۶ در کلیه خوابگاه ها