• اداره شبکه و سخت افزار

اداره شبکه و سخت افزاراداره شبکه و سخت افزار
پیام افتخاری
رئیس اداره شبکه و سخت افزار
eftekhari@atu.ac.ir
021-48392612
محمدرضا نوروزیان
کارشناس مسئول سخت افزار
noruzian@atu.ac.ir
021-48392607
رقیه صمدی صوفی
کارشناس مخابرات و امور خوابگاه ها
r.samadi@atu.ac.ir
021-48392617
مصطفی پورساعی
کارشناس شبکه
m.poursaei@atu.ac.ir
021-48392608