• اداره پشتیبانی و قرارداد ها

اداره پشتیبانی و قراردادهااداره پشتیبانی و قراردادها
حسین رحیمی
رئیس اداره پشتیبانی و قراردادها
s.rahimi@atu.ac.ir
021-48392615
محمد گلینی
کارشناس فناوری اطلاعات
galini@atu.ac.ir
021-48392611