• کارگاه بین المللی مدیریت تکنولوژی و نوآوری برای کشورهای فارسی زبان