• اخبار تصویری


آگهی فراخوان مناقصه عمومی محوطه سازی کتابخانه مرکزی دانشگاه عالمه طباطبائی

دانشگاه علامه طباطبائی در نظر دارد محوطه سازی کتابخانه مرکزی خود را از طریق مناقصه برگزار نماید، لذا از متقاضیان دعوت می شود برای اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ چاپ آگهی به مدیریت امور اداری (اداره تدارکات) مراجعه نمایند.

 آگهی فراخوان مناقصه عمومی محوطه سازیِ کتابخانه مرکزی دانشگاه عالمه طباطبائی

 شرايط اختصاصي قرارداد

 شرايط عمومي پيمان

 فرم بازديد از محل پروژه ها

 فرم بيمه نامه ها، كارها

 فرم پیشنهاد قیمت شرکت در مناقصه عمومی محوطه سازی کتابخانه مرکزی دانشگاه عالمه طباطبائی

 فرم تقاضای شرکت در مناقصه عمومی محوطه سازی کتابخانه مرکزی دانشگاه عالمه طباطبائی

 فرم خود اظهاری اعالم کار های در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار

قرارداد محوطه سازیِ کتابخانه مرکزی دانشگاه عالمه طباطبائی

 جدول .1 رديفهاي مورداستفاده در فهرست يا فهرست هاي مورد عمل به ترتيب نزولي بهاي كل رديف ها

 جدول 2 .رديفهايي كه در مجموع حايز حداقل65 %درصد مبلغ برآورد هزينه كل كار هستند

 جدول شماره .3 مقايسه مبلغ پيشنهادي پيمانكار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل

 جدول 4 . مقايسه مبلغ پيشنهادي پيمانكار با مبلغ برآورد بر حسب هر رشته و کل کار

 خلاصه ارقام و ضرايب پيشنهادي

 خلاصه مالي برآورد بتفكيك فصول مختلف

 فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات مكانيكي

 فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه

 فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات برقي

 تجهیز و برچیدن کارگاه

 جدول الف. مبلغ و ضرايب پيشنهادي جزء براي هر فصل

 جدول پ. مبلغ پيشنهادي براي هر رشته ، تجهيز و برچيدن كارگاه و ضريب پيشنهادي كل

 

پنج شنبه ٤ خرداد ١٣٩٦ - ١٣:٢٧ شماره خبر: ٣٥٤٣ بازدید: 4021 نسخه چاپي