• اخبار


آگهی پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون (سهمیه استعداد درخشان)

داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبائي ﺑﺮ اﺳﺎس آیین نامه «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری» به شماره 21/67272 مورخ 93/4/18 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اصلاحیه شماره 21/237200 مورخ 93/12/16 آیین نامه یاد شده و نیز دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ مصوب مورخ 93/10/13 شورای تحصیلات تکمیلی داﻧﺸﮕﺎه، از میان متقاضیان واﺟﺪ شرایط، ﺑﺮاي سال تحصیلی 98-97، در رﺷﺘﻪ های مندرج در جدول، بدون شركت در آزمون، دانشجوی دکتری می پذیرد.

 آگهی پذیرش دانشجوی دکتری ﺗﺨﺼﺼﯽ  ﺑﺪون آزﻣﻮن داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبائي ﺑﺮاي ﺳﺎل تحصيلي 98-97  (سهميه استعداد هاي درخشان)

 جدول ارزشیابی دکتری بدون آزمون 

 جدول رشته ها

 فرم تقاضاي پذيرش در دوره دكتري بدون آزمون (pdf)

 فرم تقاضاي پذيرش در دوره دكتري بدون آزمون (word)

 فرم تعهد نامه مخصوص دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد 

 

 

 

 

يکشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٦ - ٠٩:١٦ شماره خبر: ٥٥٢٥ بازدید: 11743 نسخه چاپي